Hyvinvointi

Itsenäistymiseen ja nuoruuteen elämänvaiheena kuuluu monenlaisia vaiheita ja tunteita. Joskus oman elämän aloitus tai omillaan asuminen voi tuntua pelottavalta tai yksinäiseltä. Toisinaan tutut sosiaaliset verkostot jäävät esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttamisen myötä ja joskus kavereita ei muuten vaan ole. Mikään tunne tai elämänvaihe ei kestä ikuisesti. Omaan hyvinvointiin voi aina vaikuttaa ottamalla pieniä, omia voimavaroja lisääviä askeleita ja tekemällä itsestä mukavalta tuntuvia ja vahvistavia asioita kulloisessakin hetkessä. Toivon ajatusten ylläpitäminen nuoren rinnalla on tärkeää.

Hyvinvointi koostuu tunnetusti monista pienistä palasista. Riittävän unen, liikkumisen ja itselleen hyvää tekevän ruoan vaikutus ovat selkeitä teemoja hyvinvoinnista puhuttaessa. Tämän osion keskiöön on nostettu erityisesti mielen ja sisäisen hyvinvoinnin teemoja.

Kuka auttaa jos en osaakaan? Uskallanko olla yksin?

Nuori henkilö rannalla polkupyörän selässä

Tietolähteitä hyvinvoinnista

Hyvinvoinnin kannalta on perustavanlaatuisesti merkityksellistä tulla nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Näiden lisäksi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy myös elämän erilaiset ihmissuhteet ja niiden tyydyttävyys, kokemus johonkin kuulumisesta ja erilaiset yksilön valinnat esimerkiksi päihteisiin tai pelaamiseen liittyen. Nuorisotyöntekijöillä voi olla merkittävä rooli nuorten itsetunnon tukemisessa. Nuoria haastatellessa oivalliseksi mittariksi itsetunnon tasosta on osoittautunut kysymys, tunteeko nuori itsensä vähintään samanarvoiseksi kuin muut ihmiset.  (Gretschel & Myllyniemi 2021).

Nuorten mielenterveystalo (HUS) tarjoaa tukea ja apua mielenterveyden vahvistamiseen sekä erilaisiin mielen hyvinvointiin liittyviin pulmiin.

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä Nyyti ry tarjoaa opiskelijoille ja opiskelijayhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskelussa jaksamiseen.

Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry:n tuntuu.fi-sivustolta löytyy tietoa ja tukea nuoren aikuisen hyvinvoinnin eri osa-alueille. Tietoa ja pohdiskeltavia aihekokonaisuuksia ovat arki, tunteet ja jaksaminen, ihmissuhteet, työ, opiskelu ja talous sekä päihteet ja riippuvuudet. Sivuston yhteistyökumppaneita ovat Nuorisoasuntoliitto, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, Ehyt ry, Nyyti ry, Mieli ry, Mielenterveyden keskusliitto ja Kukunori ry.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry edistää hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja sekä kouluttamalla ja vahvistamalla eri alojen ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaamista:

Johdattelumateriaali ehkäisevään päihdetyöhön nuorisotyössä.

Päihdeilmiö– ryhmäyttävää päihdekasvatusta toisen asteen oppilaitoksiin, opas oppitunnin vetäjälle.

Keskustelua ja opetusmateriaalit alkoholista, kannabiksesta ja nikotiinista 1 & 2.  

Pelikasvattajien verkoston julkaisema Pelikasvattajan käsikirja 2 on kotikasvattajille ja ammattilaisille suunnattu helposti lähestyttävä yleisteos pelikasvatuksen perusteista.

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön Preventiimiverkoston tuottamat Nuoret aikuiset ehkäisevässä päihdetyössä-materiaalit tukevat ammattilaista nuorten aikuisten (18-29 v.) kanssa käytävissä päihteisiin liittyvissä keskusteluissa:

Saatekirje ammattilaisille nuorten aikuisten kanssa käytävien päihdekeskustelujen taustalle.

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa.

Kysymyksiä päihdekeskustelun tueksi nuorten aikuisten kanssa.

Tässä osiossa käytetyt lähteet:
Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

Menetelmiä hyvinvointiin

Mieli ry tarjoaa paljon käytännönläheisiä menetelmiä ja harjoitteita mielen hyvinvoinnin tukemiseen:

Hyvän mielen treenivihko sisältää erilaisia harjoitteita, joiden avulla voi pohdiskella mielen hyvinvointia itsekseen tai esimerkiksi nuorisotyöntekijän kanssa.

Hyvää mieltä ohjauksesta on helposti käyttöön otettava ja käytännönläheinen opas ohjaustyön tueksi. Opas painottuu Mielenterveyden käden ympärille ja siihen on lisätty erityisesti nuorten aikuisten elämään liittyviä asioita.

Tulostettavat vahvuuskortit lisäävät myönteistä itsetuntemusta ja helpottavat vahvuuksista keskustelua. Kortteja voi hyödyntää yksin, ryhmässä tai parin kanssa.

Lisäksi on saatavilla mielenterveyden edistämiseen liittyviä tulostettavia ja tilattavia julisteita erilaisten aiheiden käsittelyyn yhdessä nuorten kanssa tai näkyville toimintapaikkoihin:

Mielenterveyden käsi -juliste

Tunteiden vuoristorata -juliste

Millainen selviytyjä olen? -juliste

Mielenterveystalon Työkaluja mielen hyvinvointiin -sivusto sisältää tietoa sekä käytännön harjoituksia monenlaisten teemojen kautta. Omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä voi peilata mm. voimavarojen, arjen perusteiden, tunteiden ja kehon sekä muutosajattelun kautta.

Nyyti ry:n verkkopohjaisella elämäntaitokurssilla voi pohdiskella hyvinvointia ja jaksamista eri teemojen kautta. Kurssin avulla käsitellään keskeisimpiä hyvinvointiin vaikuttavia aiheita, kuten terveystottumuksia, rutiineja, ajan- ja stressinhallintaa sekä sosiaalisia suhteita ja -taitoja. 

Jyväskylän yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT oy:n kehittämä, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuva Oiva-harjoitusohjelma kehittää toiminnallisin ja käytännöllisin harjoittein mielen ja kehon hyvinvoinnin taitoja sekä auttaa kohti itselle tärkeitä asioita elämässä. Oiva sisältää yli 40 helppoa ja kokemuksellista harjoitusta, joita voi tehdä yksin tai vaikka ohjatusti ryhmässä.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Suomen Vanhempainliiton SYKE-syventävä keskustelu-kortit tukevat erilaisissa kohtaamistilanteissa nuoren ilmaisua ja keskustelun dialogisuutta toiminnallisesti. Korttien avulla nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.

Tukipalveluita hyvinvointiin

Pulmista ja mietityttävistä asioista kannattaa myös jutella, usein omassa päässä suurelta tuntuva murhe voi pienentyä jakaessa. Erilaisiin mielen hyvinvointiin liittyviin pohdintoihin, elämän kriisitilanteisiin, päihteisiin tai esimerkiksi ongelmalliseen pelaamiseen on apua ja tukea saatavilla. Keskustelukumppanina voi toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijä ja erilaisia anonyymeja tukipalveluita ja vertaisryhmiä on myös tarjolla:

Mieli ry:n ylläpitämä Sekasin Gaming on Discord-alustalla toimiva, ammattilaisten moderoima nuorille suunnattu Suomen suurin verkkoyhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella vertaisten sekä ammattilaisten kanssa anonyymisti.

Mieli ry:n ja SPR:n ylläpitämä ja koordinoima Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12-29-vuotiaille. Sekasin-chatissa voi keskustella mistä tahansa mieltä askarruttavasta asiasta nimettömänä ja luottamuksellisesti, päivystämässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset.  Sekasin-chattiin tuli yhteydenottoja vuonna 2020 yli 170 000 ja avunantajien määrää on nyt lisätty yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Mieli ry:n ylläpitämä Tukinet-sivusto tarjoaa ja kokoaa erilaisia palveluita ja tukea elämän erilaisiin tilanteisiin. Monien eri teemojen kautta voi löytää tietoa, osallistua ryhmä- tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön.   Mieli ry:n ylläpitämä Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa kriisiapua elämän eri tilanteisiin.

Mieli ry:n ja Nuorten mielenterveystalon (HUS) verkkopohjainen Toivo oma-apuohjelma sisältää harjoituksia, äänitteitä ja videoita ja sen tarkoituksena on tukea nuorta vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseistä selviytymisessä. Ohjelma sopii myös tueksi ammattilaisille tai huoltajille.  

Nuorisotyöntekijä on luontevasti läsnä oleva puhekumppani myös päihdehaittojen ehkäisemiseen liittyvissä keskusteluissa. Vuorovaikutteisten ja neutraaleiden keskusteluiden ytimessä on ymmärrys siitä, että päihteet liittyvät käyttäytymiseen, ne eivät liity kenenkään ominaisuuksiin tai määrittele nuorta. Nuorisotyöntekijän tai muun aikuisen ei tarvitse tietää yksityiskohtia erilaisista päihteistä voidakseen keskustella aiheesta.

Ehyt ry:n maksuton ja anonyymi Päihdeneuvonta tarjoaa tukea ja neuvoja päihteisiin liittyvissä kysymyksissä ja huolissa ympäri vuorokauden. Myös ammattilaiset tai työyhteisöt voivat saada neuvoja Päihdeneuvonnasta.

Irti huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita, tukea ja tietoa huumeongelmaisten läheisille, toipuville käyttäjille ja huumeriippuvaisille.

Sininauhaliiton ja A-klinikkasäätiön Peluurin auttava puhelin ja chat tukee, neuvoo ja ohjaa peliongelmissa anonyymisti ja luottamuksellisesti. Peluurin täysi-ikäisille suunnattu maksuton Restart-verkkokurssi on suunnattu tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaajille pelaamisen hallinnan parantamiseksi.

Lisää tietoa

Sivuston avautumisen jälkeen vinkattuja hyvinvointiin liittyviä tietolähteitä:

Syöpäjärjestöjen ylläpitämää tietoa ja tehtäviä tupakka- ja nikotiinituotteista.